Waar staan we voor?

Wij bieden alle leerlingen in Noord-Limburg een passende onderwijsplek. Dat is onze missie. Passend onderwijs is niets anders dan goed onderwijs. Ook als een leerling (om welke reden dan ook) extra onderwijsondersteuning nodig heeft. In Noord-Limburg zorgen wij ervoor dat iedere leerling in onze regio het best mogelijke onderwijs krijgt. Het is onze taak om betekenisvol onderwijs te bieden dat zowel tegemoet komt aan de individuele ontwikkelingsbehoeften als aan de behoeften van de samenleving. Voor deze wettelijke en maatschappelijke opdracht zijn we samen verantwoordelijk.

In Noord-Limburg bieden we kwalitatief goed primair onderwijs voor alle leerlingen. Waar mogelijk thuisnabij en in het regulier onderwijs.

 

Goed passend onderwijs, samen met leerlingen, leerkrachten en ouders. Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben krijgen dit zoveel mogelijk op de reguliere basisschool. Leerkrachten en scholen zijn voortdurend in ontwikkeling om ook kinderen met speciale ondersteuningsvragen goed onderwijs te kunnen bieden. Voor een bepaalde groep kinderen zal speciaal onderwijs altijd nodig zijn. Voor deze groep hebben en houden we een dekkend netwerk van speciale voorzieningen. Ons motto is dan ook: regulier als het kan, speciaal als het beter is.

Onderzoek naar onze kwaliteit

Elke vier jaar voert de Inspectie van het Onderwijs onderzoek uit naar de kwaliteit van elk Samenwerkingsverband. De laatste keer dat de inspectie haar vierjaarlijks onderzoek bij het Samenwerkingsverband PO Noord-Limburg uitvoerde was op 30 november 2017. Op basis hiervan stelde de inspectie een rapport vast. In dat rapport vermeldde de inspectie enkele tekortkomingen en gaven zij opdracht tot een herstelopdracht. Het Samenwerkingsverband heeft de tekortkomingen ter harte genomen en gewerkt aan een verbeterslag. Op 2 oktober 2019 heeft de inspectie per brief laten weten dat, alle tekortkomingen voldoende zijn weggenomen. Hiermee wordt aan alle wettelijke verplichtingen voldaan en is de kwaliteit volledig op peil.