Klachten en bezwaren

Het organiseren van passend onderwijs is een complexe zaak waar veel partijen bij betrokken zijn. Al deze partijen hebben eigen belangen en verschillen van inzicht kunnen op allerlei niveaus ontstaan om uiteenlopende redenen. Als Samenwerkingsverband proberen we meningsverschillen in goed overleg op te lossen en te voorkomen dat geschillen met (gerechtelijke) procedures ontstaan.

Onderwijsconsulenten

Onderwijsconsulenten zijn onafhankelijke en ervaren deskundigen waar scholen kosteloos een beroep op kunnen doen als zij een conflict hebben over schoolplaatsing, verwijdering of het ondersteuningsaanbod. Onderwijsconsulenten hebben kennis van de geldende wet- en regelgeving en beschikken over een uitgebreid netwerk. Daardoor kunnen zij de juiste organisaties en functionarissen benaderen die kunnen helpen bij het oplossen van knelpunten rond leerlingen met een extra ondersteuningsvraag.

>> Naar Onderwijsconsulenten.nl

Interne klachtenbehandeling

Met onze klachtenprocedure hopen we klachten over het Samenwerkingsverband snel en klantgericht te kunnen afhandelen. We streven naar interne afhandeling omdat de kans op wederzijdse tevredenheid dan het grootst is. De klachtenbehandeling geeft ons bovendien inzicht in onze werkwijze en de mogelijkheid om die eventueel te verbeteren.

Externe klachtenbehandeling

Als partijen zich niet in besluiten kunnen vinden en we komen er intern niet uit, dan kunnen zij een beroep doen op klachten-, geschillen-, bezwaar- en beroepsregelingen. Voor externe klachtenbehandeling zijn wij ook aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. Voor geschillen over de toelaatbaarheidsverklaring zijn we aangesloten bij de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT). Daarnaast is er nog de landelijke Geschillencommissie Passend Onderwijs (GPO) of de rechter.

Geschillen tussen schoolbesturen

Voor geschillen tussen schoolbesturen hebben we een aparte regeling in onze statuten.