Over SWV PO Noord-Limburg

Over het Samenwerkingsverband

Als Samenwerkingsverband zijn we verantwoordelijk voor de kwaliteit van een dekkend aanbod van passende onderwijstrajecten in de totale regio. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij de schoolbesturen die deel uitmaken van ons Samenwerkingsverband. Zij kunnen alleen of in wisselende samenwerking lokaal verschillende uitwerkingen realiseren.

 

Wie zijn we?

Het Samenwerkingsverband is een werkorganisatie met resultaatverantwoordelijkheid en een netwerkorganisatie met inspanningsverantwoordelijkheid. Naast de bestuurlijke organisatie bestaat het samenwerkingsverband uit leerkrachten, intern begeleiders, kwaliteitsteamleden, directeuren, bovenschoolse ondersteuningscoördinatoren en onderwijsondersteunend personeel van de 114 scholen en 16 schoolbesturen.

Wat doen we?

Als Samenwerkingsverband zorgen we voor een dekkend netwerk aan voorzieningen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Ofwel een dekkend aanbod voor elk kind! Goed zicht op het aanwezige aanbod is van wezenlijk belang. Daarmee kunnen we sturen op een dekkend netwerk aan voorzieningen, elkaar aanspreken op de afgesproken doelstellingen én werken vanuit een onderwijskundige visie.

Waar staan we voor?

Wij bieden alle leerlingen in Noord-Limburg een passende onderwijsplek. Dat is onze missie. Passend onderwijs is niets anders dan goed onderwijs. Ook als een leerling (om welke reden dan ook) extra onderwijsondersteuning nodig heeft. In Noord-Limburg zorgen wij ervoor dat iedere leerling in onze regio het best mogelijke onderwijs krijgt. Het is onze taak om betekenisvol onderwijs te bieden dat zowel tegemoet komt aan de individuele ontwikkelingsbehoeften als aan de behoeften van de samenleving. Voor deze maatschappelijke opdracht zijn we samen verantwoordelijk.

De organisatie

We zijn een werkorganisatie en een netwerkorganisatie. Ieder schoolbestuur heeft een afvaardigde in het algemeen bestuur (AB). Dit bestuur heeft de taken en bevoegdheden onderverdeeld in een toezichthoudend bestuur en dagelijks bestuur.

Bovenbestuurlijk beleid kan leiden tot kwaliteitsverbetering op het niveau van de schoolbesturen en kan zeker een verrijking zijn voor regionale ontwikkeling waar onderwijs en zorg samenkomen. Om in een groot Samenwerkingsverband daadkrachtig leiding te geven hebben de schoolbesturen gekozen voor een stichtingsvorm als rechtspersoon.

Ons werkgebied

Ons Samenwerkingsverband beslaat een groot regionaal gebied. De regiogrens van het verband loopt gelijk met de grenzen van de acht gemeenten Mook & Middelaar, Gennep, Bergen, Venray, Horst aan de Maas, Peel & Maas, Venlo en Beesel.

Onze scholen

Een school heeft structureel en langdurig contact met alle kinderen en de rol van de leerkracht is zeer groot. Samen met intern begeleiders, kwaliteitsteamleden en directeuren van de 114 scholen kennen de leerkrachten de kinderen en de ouders het beste. Als Samenwerkingsverband kijken we niet alleen naar wat een leerling nodig heeft, maar ook wat een school nodig heeft om een kind te ondersteunen. We nemen onze verantwoordelijkheid voor het geheel. Door kennis te delen hoeven we niet elke keer opnieuw het wiel uit te vinden en kunnen we meer met elkaar in gesprek gaan.

Schoolbesturen

Alle besturen van met een school voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) in onze regio zijn verplicht aangesloten bij het Samenwerkingsverband. Het gaat in totaal om zestien schoolbesturen. Het is onze taak om kinderen in onze regio betekenisvol onderwijs te bieden dat zowel tegemoet komt aan de individuele ontwikkelingsbehoeften als aan de behoeften van de samenleving. Voor deze maatschappelijke opdracht zijn we gezamenlijk verantwoordelijk.

Onze partners

In het Samenwerkingsverband werken we als onderwijspartners samen aan goed onderwijs  voor iedere leerling in Noord-Limburg. We gaan hierbij uit van de volgende principes:

Wat je zelf kan, doe je zelf.
Wat beter kan als je het samen doet, doe je samen.
Wat beter werkt als een ander het doet, laat je door een ander doen.
Wat gaat goed, wat kan beter, wat kunnen we leren van elkaar?