Klachten en bezwaren

Het organiseren van passend onderwijs in onze regio is een complexe zaak waar veel partijen bij betrokken zijn. Denk aan ouders, personeelsleden, scholen, schoolbesturen, ondersteuningsplanraad, ketenpartners en andere Samenwerkingsverbanden. Al deze partijen hebben eigen belangen en verschillen van inzicht kunnen op allerlei niveaus ontstaan om veel verschillende redenen.

Als Samenwerkingsverband proberen we meningsverschillen in goed overleg op te lossen en te voorkomen dat geschillen met (gerechtelijke) procedures ontstaan. Toch kan het voorkomen dat partijen zich niet in besluiten kunnen vinden. Zij kunnen dan een beroep doen op klachten-, geschillen-, bezwaar- en beroepsregelingen. Op deze site staat een overzicht van de verschillende procedures en instanties om tot een oplossing te komen.

Onderwijsconsulenten

Onderwijsconsulenten zijn onafhankelijke en ervaren deskundigen waar ouders kosteloos een beroep op kunnen doen als zij een conflict hebben over schoolplaatsing, verwijdering of het ondersteuningsaanbod. Onderwijsconsulenten hebben kennis van de geldende wet- en regelgeving en beschikken over een uitgebreid netwerk. Daardoor kunnen zij de juiste organisaties en functionarissen benaderen die kunnen helpen bij het oplossen van knelpunten rond leerlingen met een extra ondersteuningsvraag.

>> Naar Onderwijsconsulenten.nl

Interne klachtenbehandeling

Als u een klacht heeft over het Samenwerkingsverband, dan kunt u die bij ons indienen door een e-mail te sturen naar noordlimburg@swvpo.nl. Met onze klachtenprocedure hopen we uw klacht snel en klantgericht te kunnen afhandelen. We streven naar een interne afhandeling van de klacht omdat de kans op wederzijdse tevredenheid dan het grootst is. De klachtenbehandeling geeft ons bovendien inzicht in onze werkwijze en de mogelijkheid om die eventueel te verbeteren.

Klachten van ouders gaan vaak over de procedure van de toelaatbaarheidsverklaring. Een besluit over het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal (basis)onderwijs is pas definitief als ouders hierop hebben kunnen reageren en als hun inbreng is meegenomen in de afweging. Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u vragen om herziening van het besluit.

Externe klachtenbehandeling

Komen we er intern niet uit, dan is er de externe klachtenbehandeling. We zijn hiervoor aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. Voor geschillen over de toelaatbaarheidsverklaring zijn we aangesloten bij de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT). Daarnaast is er nog de landelijke geschillencommissie Passend Onderwijs (GPO) of de rechter.