Ontwikkelingsperspectieven (OPP)

Met de invoering van passend onderwijs is de leerlinggebonden financiering vervallen en daarmee het zicht op het aantal leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte in het onderwijs. Voor het toezicht, de monitoring en de evaluatie van de Wet passend onderwijs is het van belang om inzicht te hebben in welke leerlingen extra ondersteuning krijgen. Daarom zijn schoolbesturen vanaf 1 augustus 2015 verplicht om ontwikkelingsperspectieven (OPP) te registreren in het basisregister onderwijs (BRON).

Om de administratieve last voor scholen zo laag mogelijk te houden hoeven scholen alleen de begin- en einddatum van het opp in BRON te registeren. Het is dus niet nodig om de inhoud van het OPP te registeren. Als de einddatum van het OPP nog niet bekend is op het moment van de eerste registratie dan kan deze later worden ingevoerd. Registratie is gedurende het hele schooljaar mogelijk.

Verplichting geldt niet voor scholen in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs 
De verplichting tot de registratie van de OPP’s geldt alleen voor reguliere basisscholen. Scholen voor speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs hoeven de OPP’s niet te registreren. De leerlingen zijn immers al bekend door inschrijving op de school. Uiteraard moeten ze wel een OPP opstellen voor de leerlingen.

Meer informatie over ontwikkelingsperspectieven

OPP basisonderwijs
OPP speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs