Samenwerking ouders en school

Ouders en scholen willen allebei dat kinderen maximale kansen hebben. De kansen van kinderen zijn dan ook altijd het uitgangspunt. Tijdens de schooltijd van een kind trekken ouders en de school samen op om het gemeenschappelijke doel te bereiken. Scholen en schoolbesturen in het Samenwerkingsverband moeten een aansluitend geheel van onderwijs en ondersteuning bieden. Elk schoolbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs met de geboden basisondersteuning als fundament.

Hoe werken scholen en ouders samen?

Elke school communiceert op een eigen manier met ouders. Hoe een school dit doet, staat uitgewerkt in het schoolplan van de school. Ouders moeten in ieder geval informatie krijgen over de ondersteuningsvoorzieningen en de -mogelijkheden. In het schoolondersteuningsprofiel van een school staat meer over de samenwerking en afstemming met ouders.

Wat als een kind zorg nodig heeft?

Als er een speciale vraag is, bijvoorbeeld over de zorg die een kind nodig heeft, of als een kind niet goed op zijn plaats is in een bepaalde klas, zoeken scholen naar een oplossing. Als partner van de school zijn ouders betrokken bij het formuleren van de (leer)doelen, activiteiten en het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) van hun kind. In dit OPP staat onder meer het (verwachte) niveau van het kind. Als het nodig is, staan de afspraken omschreven in een individueel handelingsplan of in een (sub-)groepsplan.

Duidelijkheid met ontwikkelingsperspectiefplan

Scholen voor speciaal basisonderwijs maken een OPP voor elke leerling. In het regulier basisonderwijs krijgen leerlingen met een onderwijsachterstand een OPP. Vanuit het ontwikkelingsperspectief bepalen scholen en ouders samen de doelstellingen. De school kijkt of de leerling zich volgens het plan ontwikkelt en past het onderwijs- en leerstofaanbod hierop aan. Door het werken vanuit een ontwikkelingsperspectief kunnen we de talenten en mogelijkheden van de leerlingen beter benutten. Met een ontwikkelingsperspectief is voor iedereen helder aan welke doelen de leerling werkt op school.

>> Meer informatie: Welke ondersteuning biedt school