Jeugdhulp

In Noord-Limburg werken we samen met Bureau Jeugdzorg, de jeugdgezondheidszorg (0 tot 19 jaar) en het algemeen maatschappelijk werk van een welzijnsinstelling. De gezinscoaches van deze organisaties zijn gekwalificeerde professionals. Ze hebben ervaring met jeugdzorg en bezitten brede kennis van jeugdgezondheidszorg, opvoed- en opgroeiondersteuning, kinder- en jeugdpsychiatrie en kinderen met een licht verstandelijke beperking. Gezinscoaches werken lokaal en zien de jeugdigen en hun ouders met enige regelmaat.

Jeugdhulp en onderwijs

Onderwijsinstellingen dragen de verantwoordelijkheid voor het pedagogisch-didactisch handelen binnen de muren van een school. Als scholen onderwijsproblemen zelf kunnen opvangen (eventueel door andere partijen in te schakelen), dan doen zij dit zelf. Mochten er echter problemen dreigen binnen het gezin of in de vrijetijdsbesteding van een kind, dan zoeken scholen contact met een gezinscoach. De coach krijgt dan de regisseursrol bij het oplossen van de problemen en is het aanspreekpunt voor verdere zorg.

Op Overeenstemming Gericht Overleg

Het ‘Op Overeenstemming Gericht Overleg’ (OOGO) is een bestuurlijk overleg tussen de samenwerkingsverbanden onderwijs en gemeentebestuurders binnen de regio Noord-Limburg. Over passend onderwijs in het primair en voortgezet onderwijs en over de inzet van jeugdhulp. In dit overleg maken we afspraken over de samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs, leerlingenvervoer, leerplicht, kwetsbare jongeren en (mogelijk) vroegtijdige schoolverlaters en aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. Maar ook onderwijshuisvesting komt aan de orde, als dat relevant is. Het OOGO stemt onder andere de samenwerking van onderwijs en door gemeenten gefinancierde hulp af. Denk aan afspraken tussen de wijkteams en zorgteams op scholen, of over intensieve jeugdhulpprogramma’s bij bovenschoolse voorzieningen in het speciaal onderwijs.

Het is een wettelijke opdracht om OOGO te voeren over het jeugdplan en het ondersteuningsplan.