Ondersteuning

Ondersteuning

Als Samenwerkingsverband zorgen we voor een samenhangend geheel van voorzieningen om extra ondersteuning te kunnen bieden binnen en tussen de scholen. Leerlingen kunnen hiermee een ononderbroken ontwikkelingsproces doormaken. Hebben leerlingen extra ondersteuning nodig, dan krijgen zij een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs.

Welke ondersteuning is er?

Binnen ons Samenwerkingsverband moeten alle aangesloten scholen zorgen voor een minimumniveau aan ondersteuning (basisondersteuning, niveau 1 en 2). Deze basisondersteuning bestaat uit:

  • preventieve (onderwijs)ondersteuning: tijdig signaleren van motorische, taal- , leer- , opgroei- en opvoedproblemen;
  • aanbod voor leerlingen met enkelvoudige ernstige lees- en spellingsproblemen of dyslexie, leerlingen met enkelvoudige ernstige rekenproblemen of dyscalculie;
  • onderwijsprogramma’s en leerlijnen voor leerlingen met een meer of minder dan gemiddelde intelligentie;
  • (ortho-)pedagogische en/of (ortho-)didactische programma’s en methodieken voor sociale veiligheid en voorkomen van gedragsproblemen;
  • (ortho-)pedagogische aanpak en klimaat dat uitgaat van mogelijkheden in de begeleiding van kinderen met specifieke begeleidingsvragen.

Toewijzing van ondersteuning

Als een kind extra ondersteuning nodig heeft, maken we onderscheid tussen het toewijzen van extra ondersteuning (niveau 3) en het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs (niveau 4 en 5). Bij beide stappen zijn er kwaliteitseisen, waaronder betrokkenheid van de ouders en interdisciplinair overleg.

Ondersteuningsplan

In ons ondersteuningsplan staat alles over (de organisatie van) het Samenwerkingsverband, onze uitgangspunten en doelstellingen en de mogelijkheden van ondersteuning en (de vereisten voor) het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring.

Ondersteuningsplanraad

In de ondersteuningsplanraad zijn acht ouders en acht personeelsleden vertegenwoordigd. Zij worden gekozen door de (G)MR leden van de deelnemende schoolbesturen.

De ondersteuningsplanraad heeft instemmingsrecht bij de vaststelling of wijziging van het door het Samenwerkingsverband vast te stellen ondersteuningsplan. Dit is de belangrijkste taak van de ondersteuningsplanraad.