Ondersteuning

Ondersteuning

Als Samenwerkingsverband zorgen we voor een samenhangend geheel van voorzieningen om extra ondersteuning te kunnen bieden binnen en tussen de scholen. Leerlingen kunnen hiermee een ononderbroken ontwikkelingsproces doormaken. Hebben leerlingen extra ondersteuning nodig, dan krijgen zij een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs.

Welke ondersteuning is er?

Binnen ons Samenwerkingsverband moeten alle aangesloten scholen zorgen voor een minimumniveau aan ondersteuning (basisondersteuning, niveau 1 en 2). Deze basisondersteuning bestaat uit:

  • preventieve (onderwijs)ondersteuning: tijdig signaleren van motorische, taal- , leer- , opgroei- en opvoedproblemen;
  • aanbod voor leerlingen met enkelvoudige ernstige lees- en spellingsproblemen of dyslexie, leerlingen met enkelvoudige ernstige rekenproblemen of dyscalculie;
  • onderwijsprogramma’s en leerlijnen voor leerlingen met een meer of minder dan gemiddelde intelligentie;
  • (ortho-)pedagogische en/of (ortho-)didactische programma’s en methodieken voor sociale veiligheid en voorkomen van gedragsproblemen;
  • (ortho-)pedagogische aanpak en klimaat dat uitgaat van mogelijkheden in de begeleiding van kinderen met specifieke begeleidingsvragen.

Ondersteuning op een reguliere school

Ouders kunnen met een hulpvraag ten eerste terecht op school. Leerkrachten op school zijn samen met intern begeleiders verantwoordelijk voor passende ondersteuning voor elke leerling. Vaak is het zo dat de leerkracht (eventueel op verzoek van ouders) een hulpvraag stelt, en dat de intern begeleider, samen met ouders en de leerkracht, gaat onderzoeken en kijken wat een passende oplossing is.

Toewijzing van ondersteuning naar het speciaal (basis) onderwijs

Sommige leerlingen hebben gespecialiseerd onderwijs nodig. Speciaal (basis) onderwijs is bedoeld voor leerlingen die behoefte hebben aan gespecialiseerde en intensieve ondersteuning bij hun leerproces, hun sociaal emotionele ontwikkeling en/of hun gedragsregulering en/of op medisch/fysiek gebied. Als een kind speciale ondersteuning nodig heeft op de school, maken we onderscheid tussen het toewijzen van extra ondersteuning (niveau 3) en het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal basisonderwijs (sbo) en het speciaal onderwijs (so) (niveaus 4 en 5).

Hoogbegaafdheid

Lees in onze nieuwsbrieven alles over de ondersteuning aan hoogbegaafde kinderen.

Aanvragen TLV

Voor plaatsing in het  speciaal (basis)onderwijs heeft een leerling een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Het Samenwerkingsverband beslist op aanvraag van de school of een leerling toelaatbaar is tot het speciaal basisonderwijs (sbo) of tot het speciaal onderwijs (so). Het Samenwerkingsverband geeft dan een TLV af.

Het Samenwerkingsverband is verplicht om zich over de toelaatbaarheid van een leerling tot het s(b)o te laten adviseren door twee onafhankelijke deskundigen. De deskundigen zijn een orthopedagoog of een psycholoog en afhankelijk van de leerling over wiens toelaatbaarheid wordt geadviseerd ten minste een tweede deskundige, te weten een kinder- of jeugdpsycholoog, een pedagoog, een kinderpsychiater, een maatschappelijk werker of een arts.

Ondersteuningsplan

In ons ondersteuningsplan staat alles over (de organisatie van) het Samenwerkingsverband, onze uitgangspunten en doelstellingen en de mogelijkheden van ondersteuning en (de vereisten voor) het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring.

Ondersteuningsplanraad

In de ondersteuningsplanraad zijn acht ouders en acht personeelsleden vertegenwoordigd. Zij worden gekozen door de (G)MR leden van de deelnemende schoolbesturen.

De ondersteuningsplanraad heeft instemmingsrecht bij de vaststelling of wijziging van het door het Samenwerkingsverband vast te stellen ondersteuningsplan. Dit is de belangrijkste taak van de ondersteuningsplanraad.