Welke ondersteuning is mogelijk

Als Samenwerkingsverband zorgen we voor een samenhangend geheel van voorzieningen om extra ondersteuning te kunnen bieden binnen en tussen de scholen. Leerlingen kunnen hiermee een ononderbroken ontwikkelingsproces doormaken. Hebben zij extra ondersteuning nodig, dan krijgen zij een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs.

Binnen ons Samenwerkingsverband moeten alle aangesloten scholen zorgen voor een minimumniveau aan ondersteuning (basisondersteuning, niveau 1 en 2).

Basisondersteuning (niveau 1 en 2)

Elk schoolbestuur draagt de verantwoordelijkheid dat iedere leerling onderwijs krijgt met basisondersteuning van voldoende kwaliteit, zonder een beroep te kunnen en hoeven doen op de middelen van het Samenwerkingsband. Deze basisondersteuning bestaat uit:

  • preventieve (onderwijs)ondersteuning: tijdig signaleren van motorische, taal- , leer- , opgroei- en opvoedproblemen;
  • aanbod voor leerlingen met enkelvoudige ernstige lees- en spellingsproblemen of dyslexie, leerlingen met enkelvoudige ernstige rekenproblemen of dyscalculie;
  • onderwijsprogramma’s en leerlijnen voor leerlingen met een meer of minder dan gemiddelde intelligentie;
  • (ortho-)pedagogische en/of (ortho-)didactische programma’s en methodieken voor sociale veiligheid en voorkomen van gedragsproblemen;
  • (ortho-)pedagogische aanpak en klimaat dat uitgaat van mogelijkheden in de begeleiding van kinderen met specifieke begeleidingsvragen.

Elke school heeft een ondersteuningsstructuur waarin duidelijk is welke preventieve en curatieve interventies beschikbaar zijn en hoe zij de expertise van samenwerkende scholen en ketenpartners inzetten.

Extra ondersteuning (niveau 3)

Als de school er alleen niet uitkomt, wordt een groep van deskundigen samengesteld voor lichte ondersteuningsvragen.

Schoolbesturen kunnen met de middelen van het Samenwerkingsverband eigen keuzes maken die passen bij de lokale situatie en de eigen historie. Zij bepalen zelf hoe ze de extra ondersteuning op de basisschool vormgeven en hoe en wanneer zij (ambulante) expertise inzetten. Ook onderzoeken zij of ze gemeenschappelijke arrangementen kunnen ontwikkelen met eigen scholen of samen met andere schoolbesturen.

Speciale ondersteuning (niveau 4)

Binnen de regio zijn er zeven scholen voor speciaal basisonderwijs. Deze scholen zijn ondergebracht bij een van de grotere schoolbesturen. Speciaal basisonderwijs is voor leerlingen toegankelijk met een toelaatbaarheidsverklaring dat het Samenwerkingsverband heeft afgegeven. Ouders moeten ervoor kiezen hun kind op die sbo-school aan te melden.

>> naar onze sbo-scholen

Speciale ondersteuning (niveau 5)

Scholen voor speciaal onderwijs zijn zelfstandig (met een rechtstreekse bekostiging, eigen personeel en bestuur, eigen doelen en ambities) maar kunnen leerlingen alleen inschrijven met een toelaatbaarheidsverklaring van het Samenwerkingsverband. Kinderen die in behandeling zijn bij een residentiële instelling en vandaaruit zijn ingeschreven bij een samenwerkende so-school vormen hierop een uitzondering.

In hun schoolondersteuningsprofiel beschrijven so-scholen welke ondersteuning zij leerlingen bieden. Een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor speciaal onderwijs is landelijk geldig. Scholen voor speciaal onderwijs zijn toegankelijk voor leerlingen uit ons Samenwerkingsverband, maar ook voor leerlingen van buiten de regio. Omgekeerd kunnen leerlingen uit onze regio met een TLV ook instromen in een speciale onderwijsvoorziening in een ander Samenwerkingsverband.

>> naar onze so-scholen