De organisatie

We zijn een werkorganisatie en een netwerkorganisatie. Ieder schoolbestuur heeft een afvaardigde in het algemeen bestuur (AB). Dit bestuur heeft de taken en bevoegdheden onderverdeeld in een toezichthoudend bestuur en dagelijks bestuur.

Bovenbestuurlijk beleid kan leiden tot kwaliteitsverbetering op het niveau van de schoolbesturen en kan zeker een verrijking zijn voor regionale ontwikkeling waar onderwijs en zorg samenkomen. Om in een groot Samenwerkingsverband daadkrachtig leiding te geven hebben de schoolbesturen gekozen voor een stichtingsvorm als rechtspersoon.

In 2020 is er een nieuwe governancestructuur gekozen. Alle schoolbesturen nemen voortaan een gelijke positie in en zijn allemaal statutair vertegenwoordigd in het bestuur. De directeur-bestuurder en de schoolbesturen vormen samen het algemeen bestuur van het Samenwerkingsverband. De directeur-bestuurder draagt een statutaire verantwoordelijkheid voor het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband. Het dagelijks bestuur wordt ten aanzien van de gedelegeerde taken en bevoegdheden de uitvoerend bestuurder.

Ieder bestuurslid is lid van het algemeen bestuur en altijd aanspreekbaar op genomen besluiten van het Samenwerkingsverband. Zij dienen de belangen van het Samenwerkingsverband.

Directeur-bestuurder

De directeur-bestuurder van SWV Primair Onderwijs Noord-Limburg is Mw. Y. Thijssen.

De dagelijkse leiding berust bij de directeur-bestuurder. In de uitvoering van de werkzaamheden stelt de directeur- bestuurder het belang van leerlingen voorop, vertegenwoordigt het Samenwerkingsverband naar externen en voert overleg met de ondersteuningsplanraad, ketenpartners en landelijke instanties. Ook houdt de directeur-bestuurder nauw contact met stakeholders en OCW en is lid van diverse netwerken, waaronder het landelijk netwerk leidinggevenden passend onderwijs (LPO).

Onafhankelijk voorzitter

De interim onafhankelijk voorzitter van SWV Primair Onderwijs Noord-Limburg is dhr. Harry Nijkamp.

De onafhankelijk voorzitter fungeert als regisseur van het governance proces. Hij bewaakt de juiste verhoudingen binnen het bestuur, vervult de klankbordfunctie voor de directeur-bestuurder en stimuleert de houding en de rolinvulling als betrokken toezichthouder van alle overige bestuursleden.

Ons netwerk

Naast de bestuurlijke organisatie bestaat het Samenwerkingsverband uit leerkrachten, intern begeleiders, kwaliteitsteamleden, directeuren, bovenschoolse ondersteuningscoördinatoren en onderwijsondersteunend personeel van de 114 scholen en 16 schoolbesturen.