Voor scholen

Passend onderwijs voor leerlingen

Passend onderwijs streeft naar een passende plek voor ieder kind. Om dit mogelijk te maken werken 114 scholen
samen in het Samenwerkingsverband.

Samen accepteren we geen verzuim, schooluitval en thuiszitters. Ons uiteindelijke doel is leerlingen en jongeren goed toe te rusten voor een duurzame participatie in de samenleving. We mogen van alle betrokkenen (onderwijs, gemeenten en de instellingen voor jeugdhulp en opvoedondersteuning) verwachten dat we ons maximaal inzetten om thuiszitten te voorkomen. En, als het zich toch voordoet, dit zo snel mogelijk op te lossen.

Welke ondersteuning is mogelijk

Als Samenwerkingsverband zorgen we voor een samenhangend geheel van voorzieningen om extra ondersteuning te kunnen bieden binnen en tussen de scholen. Leerlingen kunnen hiermee een ononderbroken ontwikkelingsproces doormaken. Hebben zij extra ondersteuning nodig, dan krijgen zij een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs.

Ontwikkelingsperspectieven (OPP)

Met de invoering van passend onderwijs is de leerlinggebonden financiering vervallen en daarmee het zicht op het aantal leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte in het onderwijs. Voor het toezicht, de monitoring en de evaluatie van de Wet passend onderwijs is het van belang om inzicht te hebben in welke leerlingen extra ondersteuning krijgen. Daarom zijn schoolbesturen vanaf 1 augustus 2015 verplicht om ontwikkelingsperspectieven (OPP) te registreren in het basisregister onderwijs (BRON).

Bovenschoolse ondersteuningscoördinatoren

Onze bovenschoolse ondersteuningscoördinatoren (boc’ers) hebben geregeld contact met de intern begeleiders of kwaliteitsteamleden van de betreffende schoolbesturen op alle 114 aangesloten scholen. Zij willen graag weten wat er in de dagelijkse praktijk speelt. Samen met de intern begeleiders en de leerkrachten zijn zij immers verantwoordelijk voor passend onderwijs in de scholen.

Naar het voortgezet onderwijs

Bij de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is een doorgaande ontwikkelingslijn en warme overdracht belangrijk, helemaal als een leerling extra ondersteuning nodig heeft. Hiervoor is een goede samenwerking nodig tussen primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Als Samenwerkingsverband PO werken we met Samenwerkingsverband VO samen in diverse gemeenten, waaronder Venray, Peel & Maas, Horst aan de Maas en Venlo.

Klachten en bezwaren

Het organiseren van passend onderwijs is een complexe zaak waar veel partijen bij betrokken zijn. Al deze partijen hebben eigen belangen en verschillen van inzicht kunnen op allerlei niveaus ontstaan om uiteenlopende redenen. Als Samenwerkingsverband proberen we meningsverschillen in goed overleg op te lossen en te voorkomen dat geschillen met (gerechtelijke) procedures ontstaan.