Welke ondersteuning is er?

Binnen ons Samenwerkingsverband moeten alle aangesloten scholen zorgen voor een minimumniveau aan ondersteuning (basisondersteuning, niveau 1 en 2). Deze basisondersteuning bestaat uit:

  • preventieve (onderwijs)ondersteuning: tijdig signaleren van motorische, taal- , leer- , opgroei- en opvoedproblemen;
  • aanbod voor leerlingen met enkelvoudige ernstige lees- en spellingsproblemen of dyslexie, leerlingen met enkelvoudige ernstige rekenproblemen of dyscalculie;
  • onderwijsprogramma’s en leerlijnen voor leerlingen met een meer of minder dan gemiddelde intelligentie;
  • (ortho-)pedagogische en/of (ortho-)didactische programma’s en methodieken voor sociale veiligheid en voorkomen van gedragsproblemen;
  • (ortho-)pedagogische aanpak en klimaat dat uitgaat van mogelijkheden in de begeleiding van kinderen met specifieke begeleidingsvragen.

Extra ondersteuning

Als de school er alleen niet uitkomt, wordt een groep van deskundigen samengesteld voor lichte ondersteuningsvragen. Schoolbesturen bepalen zelf hoe ze de extra ondersteuning op de basisschool vormgeven en hoe en wanneer zij (ambulante) expertise inzetten. Ook onderzoeken zij of ze gemeenschappelijke arrangementen kunnen ontwikkelen met eigen scholen of samen met andere schoolbesturen. Voor speciaal basisonderwijs hebben leerlingen een toelaatbaarheidsverklaring van het Samenwerkingsverband nodig.

Speciale ondersteuning

Scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs kunnen leerlingen alleen inschrijven met een toelaatbaarheidsverklaring van het Samenwerkingsverband. Kinderen die in behandeling zijn bij een residentiële instelling en van daaruit zijn ingeschreven bij een samenwerkende so-school vormen hierop een uitzondering.