Voor ouders

Zo werkt passend onderwijs

De meeste kinderen gaan vanuit de kinderopvang moeiteloos door naar de basisschool. Sommige kinderen hebben echter extra ondersteuning nodig: een korte of langere periode, met weinig of veel hulp. Passend onderwijs is de naam voor de manier waarop deze extra ondersteuning georganiseerd is.

Samenwerking ouders en school

Ouders en scholen willen allebei dat kinderen maximale kansen hebben. De kansen van kinderen zijn dan ook altijd het uitgangspunt. Tijdens de schooltijd van een kind trekken ouders en de school samen op om het gemeenschappelijke doel te bereiken. Scholen en schoolbesturen in het Samenwerkingsverband moeten een aansluitend geheel van onderwijs en ondersteuning bieden. Elk schoolbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs met de geboden basisondersteuning als fundament.

Hoe werken scholen en ouders samen?
Wat als een kind zorg nodig heeft?
Duidelijkheid met ontwikkelingsperspectiefplan

Welke ondersteuning biedt school

Bij aanmelding op een school heeft die school zorgplicht voor de leerling. Dat betekent dat de school moet zorgen voor passend onderwijs. Kan de school dat niet zelf, ook niet met extra ondersteuning binnen de eigen school, dan moet de school zorgen voor een alternatief. Volgens de wet heeft een school zes weken de tijd om een passende plek te bieden. Scholen kunnen deze termijn eenmalig verlengen met vier weken.

Bij wie kunt u terecht?

De bovenschoolse ondersteuningscoördinatoren (boc’ers) staan in contact met alle 116 scholen van het Samenwerkingsverband. Voor deze ondersteuningscoördinatoren is het belangrijk om te weten wat er in de dagelijkse praktijk speelt. Ze hebben daarvoor overleg met de intern begeleiders of kwaliteitsteamleden van de schoolbesturen. De intern begeleiders zijn samen met de leerkrachten verantwoordelijk voor passend onderwijs in de scholen.

Voordat uw kind naar school gaat

Als ouder bepaalt u bij welke school u uw kind wilt aanmelden. Dit moet minimaal tien weken voor de gewenste inschrijfdatum schriftelijk gebeuren bij de school van uw keuze. Let op: afhankelijk van de aanmeldingsprocedure van de school kan de termijn afwijken van deze minimumtermijn.

Verwacht u dat uw kind onderwijsondersteuning (niveau 3, 4 of 5) nodig heeft? Geef dit dan aan bij de aanmelding. Vermeld ook of u uw kind bij meerdere scholen heeft aangemeld. Als dat zo is, krijgt de school van uw eerste voorkeur de eventuele zorgplicht.

Naar het voortgezet onderwijs

Gaat uw kind binnenkort van (speciaal) basisonderwijs naar (speciaal) voortgezet onderwijs en heeft het daar extra ondersteuning nodig? Bij de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is een doorgaande ontwikkelingslijn en warme overdracht belangrijk. Hiervoor is een goede samenwerking nodig tussen primair onderwijs en voortgezet onderwijs.

Klachten en bezwaren

Het organiseren van passend onderwijs in onze regio is een complexe zaak waar veel partijen bij betrokken zijn. Denk aan ouders, personeelsleden, scholen, schoolbesturen, ondersteuningsplanraad, ketenpartners en andere Samenwerkingsverbanden. Al deze partijen hebben eigen belangen en verschillen van inzicht kunnen op allerlei niveaus ontstaan om veel verschillende redenen.

Als Samenwerkingsverband proberen we meningsverschillen in goed overleg op te lossen en te voorkomen dat geschillen met (gerechtelijke) procedures ontstaan.